טפסים

1. כללי

1.1 טופס גמול ב - מנהלי

1.2  טופס בקשת חופשה

1.3 טופס-בקשה-להשתתפות-בהשתלמות-חיצונית 2017

1.4 טופס הצהרה על נזק לביגוד / משקפיים

1.5  טופס 161א' - הודעת עובד עקב פרישה מהעבודה לצורך קבלת פטור ממס על פיצויי פיטורין  (שייך לאגף כספים)

1.6  טופס החזר דמי נסיעה בתחבורה ציבורית

1.7 טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעה ואשל 

1.8 טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעה בתפקיד

1.9  טופס העברת קופות לסגל מנהלי

1.10  טופס שינוי נסיעות

1.11 טופס שינוי פרטי בנק

1.12  טופס הצהרה על עבודה בעת שירות מילואים

1.13  טופס אישור השתתפות בקורס כשומע חופשי

1.14 אישור השתתפות בקורס - ביצוע חובות בקורס

1.15 טופס בקשה לנסיעה לחו"ל - על תקציב טכניוני

1.16 טופס בקשה לנסיעה לחו"ל על תקציב מוסדי

2. מדור פרט ופיתוח עובדים

2.1  טופס עדכון פרטים אישיים

2.2 טופס לתביעת דמי לידה

2.3 טופס הצטרפות - ריזיקו 2018

2.4  טופס המלצה להעלאה בדרגה למיקוביולוגים

2.5 טופס המלצה מיקרוביולוגים להכרה כבכמ

2.6 טופס בקשה מיקרוביולוגים להעלאה בדרגה

2.7  טופס קביעת זכאים לתשלום שכר במקרה של פטירה

  1. טפסים לבחירת עובד מצטיין יחידתי וטכניוני 2017:

2.8 עובד מצטיין 2017 טופס הנחיות

2.9 טופס המלצה לועדה- בחירת עובד מצטיין יחידתי

2.10 טופס המלצה לועדה - בחירת עובד מצטיין טכניוני

2.11 טופס המלצה לעמיתים חדש- בחירת עובד מצטיין טכניוני

3. מדור הדרכה

3.1 טופס רישום - מדור הדרכה

4. מדור דיווח ובקרה

4.1  טופס תרומת ימי מחלה

4.2  טופס הודעה על תאונה בעבודה

5. מדור סגל אקדמי  

5.1  טופס בקשה לביטול כיסוי ביטוח לקיצבת שאירים לעובדים המבוטחים בקרן פנסיה

5.2 טופס העברת קופות לסגל האקדמי

5.3  טופס קביעת זכאים לתשלום שכר במקרה של פטירה

5.4  טופס החזר דמי נסיעה בתחבורה ציבורית

5.5 בקשה לחופשה ללא תשלום (חלת) הסדר זכויות לבעלי פנסיה צוברת

5.6 בקשה לחופשה ללא תשלום (חלת) הסדר זכויות לבעלי פנסיה תקציבית

5.7  טופס דיווח על ניצול ימי חופשת מחלה ושרות מילואים

5.8  שאלון אישי לחברי סגל חדש

5.9  טופס בקשה לסיוע בעלויות והוצאות מסל מעבר

5.10  טופס בקשה לסיוע בעלויות והוצאות מסל קליטה

5.11 שמירת זכויות לגמלה לשאירים בתקופת החלת

5.12  טופס הצהרה על הקדשת זמן מלא

5.13  בקשה לתשלום תוספת מעונות

5.14 טופס ריזיקו - עדכון מוטבים

5.15 טופס לתביעת דמי לידה

5.16 טופס שינוי פרטי בנק

5.17 בקשה להחזר שכר לימוד במכללות - סגל אקדמי

 

6. סגל הוראה

למידע וטפסים לסגל ההוראה 

7. העסקת עובדים ארעיים וסטודנטים

7.1 טופס 101

7.2 טופס דיווח ידני עובדים ארעיים

7.3 טופס בקשה להעסקת עובדים ארעיים

7.4 טופס הצהרה לסטודנט מלגאי

7.5 טופס ביטוח מתנדבים עברית

7.6 טופס ביטוח מתנדבים אנגלית

7.7 טופס הודעה על התפטרות

7.8 טופס שינוי נסיעות לעובד ארעי

7.9 טופס שינוי פרטי בנק לעובדים ארעיים

8. מדור תקציב ופרישה

8.1 עדכון פרטי חשבון בנק - יחיד

8.2 עדכון פרטי חשבון בנק- זוגי

8.3 בקשת המשך השתייכות לביטוח בריאות לחברי סגל